Visit an organic farm

Rhug Estate/Stad y Rug, Clwyd

Rhug sits in an idyllic part of north Wales between the Dee and Alwen rivers with the spectacular backdrop of the Berwyn Mountains. The estate parkland and fertile pastures are rich in clovers and herbs, providing a healthy stress-free environment. Rhug Farm totals 1050 hectares (ha) including 90 ha of broadleaved woodland plus 551 ha of mountain land, making it one of the largest organic farms in Wales.

Mae’r Rug yn gorwedd mewn rhan eithriadol dlws o ogledd Cymru ar lannau Afonydd Dyfrdwy ac Alwen gyda bryniau godidog y Berwyn yn gefndir iddo ynghyd â thir parc y stad a phorfeydd ffrwythlon sy’n gyforiog â meillion a mandyfiant llysieuol sy’n darparu amgylchedd sy’n iach a heb bwysedd arno. Mae fferm y Rug yn ymestyn dros 1050 hectar (ha) gan gynnwys 90 ha o goetir llydanddail ynghyd â 551 ha o dir mynydd, sy’n golygu mai hon yw un o ffermydd organig mwyaf Cymru.

Organic cattle and sheep

Rhug’s team of shepherds and herdsmen pride themselves on the wonderful pedigree herd of Aberdeen Angus cattle and premium flock of sheep. They produce some of the country's highest quality meat – all available from the farm shop and by mail order. Recently the farm has expanded further and is now growing its own organic vegetables and bronze organic turkeys.

Gwartheg a defaid organig

Mae tîm bugeiliaid a hwsmoniaid y Rug yn ymfalchïo yn y fuches gwartheg Angus pedigrî gwych a’r ddiadell defaid premiwm. Maent yn cynhyrchu peth o gig gorau’r wlad – i gyd ar gael o siop y fferm a thrwy archeb bost. Yn ddiweddar, mae’r fferm wedi ymestyn ymhellach, ac erbyn hyn yn tyfu’i llysiau organig eu hunain a thwrcwn efydd organig yn eu tymor.

Landscape and wildlife

The farm's network of hedges and traditional stone boundaries run down to meandering rivers and streams including Alwen and Dee. These notable features in the landscape are havens for wildlife. Since conversion to organic production, Rhug has witnessed an explosion of wildlife across the farm. Visitors can see otters along the river banks and buzzards soaring overhead – both are at the top of the food chain and indicate a robust food chain supporting them.

Tirwedd a Bywyd Gwyllt

Mae rhwydwaith gwrychoedd a waliau terfyn cerrig traddodiadol yn rhedeg i lawr at afonydd a nentydd troellog gan gynnwys afonydd Alwen a Dyfrdwy. Mae’r rhain yn nodweddion amlwg yn y dirwedd yn ogystal â chynnig lloches i fywyd gwyllt. Ers trosi i gynhyrchu organig, mae’r Rug wedi tystio i ffrwydriad  o ran bywyd gwyllt ar draws y fferm. Gellir gweld dwfrgwn ar hyd torlannau’r afonydd a bodâu’n hofran oddi fry – mae’r ddau ar ben y gadwyn fwyd gan ddangos bod cadwyn fwyd rywiog yn eu cynnal.

Farm-fresh organic produce

The 'House of Rhug' sells quality meat direct from the farm shop or through an innovative box scheme. Rhug’s own skilled butcher is always on hand for advice and cuts the best joints to meet your personal requirements. The farm’s café provides a welcome break on the A5 road into north Wales.

Cynnyrch organig yn ffres o’r fferm

Mae ‘Tŷ’r Rug’ yn gwerthu cig o safon yn uniongyrchol o siop y fferm neu drwy gynllun blwch arloesol. Mae cigydd medrus y Rug ei hun hefyd ar gael bob amser ar gyfer cyngor gan dorri’r darnau gorau i ateb eich gofynion personol. Mae caffe’r fferm yn cynnig hoe fach bleserus wrth deithio ar hyd  ffordd yr A5 i ogledd Cymru.   

Arranging a visit   

Visitors are welcome to visit the farm shop and café, and walk the farm. Groups are welcome by arrangement and a number of special open days are held through the year. See the website for details.

Mae croeso i ymwelwyr ddod i siop y fferm a’r caffe a cherdded y fferm. Mae croeso i grwpiau drwy drefniant a chynhelir sawl diwrnod agored arbennig drwy gydol y flwyddyn. Gweler y wefan am fanylion.

How to get there   

By road: Rhug Farm is situated three miles west of Corwen on the main A5 road into north Wales.

Ar y ffordd: Saif fferm y Rug dair milltir i’r gorllewin o Gorwen ar briffordd yr A5 i ogledd Cymru

By bike: Find your route on the Sustrans website          

Contact details