Visit an organic farm

Primrose Organic Centre, Powys

Primrose Organic Centre has developed over the last 20 years into a thriving business selling a wide variety of seasonal organic fruit and vegetables, grown on the Farm, to local restaurants and hotels, at the weekly market in Hay-on-Wye and from the Farm Shop.

Dros y deunaw mlynedd diwethaf, y mae ‘Primrose Organic Centre’ wedi datblygu i fod yn fusnes llewyrchus sy’n gwerthu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau organig tymhorol, a dyfwyd ar y Fferm,  i fwytai a gwestai lleol, ac a werthir hefyd ym marchnad wythnosol Y Gelli yn ogystal ag yn Siop y Fferm.

Growing food locally

The farm grows an abundance of organic produce on less than hectare - with 85% being sold within five miles and minimal fossil fuel used in its production and distribution.

Tyfu bwyd yn lleol

Mae’r fferm yn tyfu toreth o gynnyrch organig ar llai nag un hectar – gydag 85% ohono yn cael ei werthu o fewn pum milltir, a chyn lleied o danwydd ffosiledig â phosibl yn cael ei ddefnyddio i’w gynhyrchu a’i ddosbarthu.

Biodiversity and sustainability

Primrose Organic Centre is rich in wildlife. The centre has one of the largest forest gardens in Britain with around a 100 varieties of fruit and nut trees. Mistle thrushes nest here and help control the slugs in the garden.

Bioamrywiaeth a chynaliadwyedd

Mae ‘Primrose Organic Centre’ yn llawn bywyd gwyllt. Mae gan y ganolfan un o’r gerddi fforest mwyaf yng Nghymru gydag oddeutu 100 o wahanol fathau o goed ffrwyth a chnau. Mae bronfreithod mawr yn nythu yma ac yn helpu i reoli’r gwlithod yn yr ardd.

Education

Paul Benham founded Primrose Earth Awareness Trust (PEAT) in 2000, to promote sustainability and educate all generations – especially the younger ones – about creating safe and healthy food and living in harmony with nature. PEAT, a Registered Charity is now independent from Primrose Organic Centre although it uses the Farm gardens as an excellent demonstration area. PEAT’s education programme is for all ages and abilities and includes:
 • Focus days for primary and secondary schools 
 • Courses in organic and sustainable food production 
 • College placements and work experience 
 • Special needs · Volunteer training programme 
 • Group visits and open days

Addysg

Sefydlodd Paul Benham y ‘Primrose Earth Awareness Trust (PEAT)’ yn 2000, er mwyn hyrwyddo cynaliadwyedd ac addysgu pobl o bob oed – yn enwedig yr ifanc – ynghylch cynhyrchu bwyd diogel a iach, a byw mewn cytgord â natur. Mae PEAT, sy’n Elusen Gofrestredig, yn awr yn annibynnol ar ‘Primrose Organic Centre’, er ei fod yn defnyddio gerddi’r Fferm fel model enghreifftiol ardderchog. Mae rhaglen addysgol PEAT ar gyfer pob oedran a galluoedd ac yn cynnwys:
 • Dyddiau ffocws ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd
 • Cyrsiau ar gynhyrchu bwyd organig a chynaliadwy
 • Lleoliadau coleg a phrofiad gwaith
 • Anghenion arbennig
 • Rhaglen hyfforddi gwirfoddolwyr 
 • Ymweliadau grŵp a dyddiau agored

Future plans

PEAT is developing its education centre and gardens. The buildings will use local, renewable and low impact building materials. They will be designed for maximum energy efficiency and integrate positively with the environment, both physically and aesthetically. The design will maximise the potential of passive solar heating, storing heat in rammed earth walls with thick insulation to prevent heat loss. The building design incorporates local and renewable materials including earth, hazel, willow, oak, turf, lime render, sheep's wool insulation, straw bales and local stone.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae PEAT yn datblygu’r ganolfan a’r gerddi. Bydd yr adeiladau yn defnyddio deunyddiau adeiladu lleol, adnewyddadwy. Byddant wedi eu cynllunio er mwyn defnyddio egni mor effeithiol â phosibl, ac yn ymgyfuno’n gadarnhaol â’r amgylchedd, yn ffisegol ac yn esthetaidd. Bydd y cynllun yn manteisio i’r eithaf ar y potensial ar gyfer gwresogi heulol, gan gadw gwres mewn muriau pridd gydag inswleiddiwr trwchus fel na chollir gwres. Mae’r deunyddiau lleol ac adnewyddadwy y bwriedir eu defnyddio yn cynnwys pridd, cyll, helyg, derw, tyweirch, rendro calch, gwlân defaid fel inswleiddiwr, bêls gwellt a charreg leol.  

Arranging a visit   

Produce can be bought direct from the farm. If you ring in advance we can inform you as to what produce is in season and have it ready for when you arrive. Schools and groups welcome by arrangement. Contact the farm for details of a range of training courses.

Gellir prynu cynnyrch yn uniongyrchol o’r fferm. Os ydych yn ffonio ymlaen llaw, gallwn ddweud wrthych pa fwydydd sydd yn eu tymor a’u cael yn barod ar eich cyfer pan cyrhaeddwch. Mae croeso i ysgolion a grwpiau dim ond iddynt drefnu ymlaen llaw. Cysylltwch â’r fferm i gael manylion am amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant. Cysylltwch â’r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.

How to get there

By road: From the A438 Hay-on-Wye to Brecon road, turn to Felindre near Three Cocks. Primrose Organic Centre is on the north-east edge of the village, on the road to Llanigon.

Ar hyd y ffyrdd: O’r A438 sy’n mynd o’r Gelli i Aberhonddu, trowch i Felindre ger ‘Three Cocks’. Mae ‘Primrose Organic Centre’ i’r gogledd-ddwyrain o’r pentref, ar y ffordd i Lanigon.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details