Visit an organic farm

Penpont, Powys

Penpont is a Grade 1 listed building and is one of the finest houses in The Brecon Beacons National Park. The house was built in 1666, the descendants still live there today, and it is the centre piece of a working rural estate. It is surrounded by a remarkable group of buildings including a chapel, an unusual dower house, stables, workshops, dovecote on stilts and a dome shaped conservatory.

Adeilad rhestredig Gradd I yw Penpont ac un o'r tai harddaf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Codwyd y tŷ yn 1666, mae'r disgynyddion yn dal i fyw yno heddiw, ac mae'n ganolbwynt i ystâd wledig weithredol. O'i gwmpas y mae sawl adeilad nodedig gan gynnwys capel, tŷ agweddi (dower house) anarferol, stablau, gweithdai, colomendy ar goesau, ac ystafell wydr siâp cromen.

Accommodation

The Courtyard Wing of the main house is available for self catering accommodation. It can sleep up to 17 people within 6 bedrooms, with possible overspill into the main house.

Llety

Ceir llety hunan-arlwyo yn Adain Beili y prif dŷ. Gall hyd at 17 o bobl gysgu yno mewn 6 ystafell wely, gyda gorlifiad posibl i'r prif dŷ.

Penpont House

There are 2 large function rooms suitable for small conferences with kitchen facilities for catering.

Tŷ Penpont 

Yma ceir 2 ystafell dderbyn helaeth, sy'n addas i gynnal cynadleddau bychain, a chyfleusterau cegin ar gyfer arlwyo.

The Organic Walled Gardens

All produce from the garden is sold direct to pubs and restaurants within a 6 miles radius. Visitors using the accommodation or attending courses can purchase the produce and there is a small farm shop which currently operates on Thursdays & Fridays from June to Christmas. The walled gardens are also used as a demonstration unit. Outside the kitchen gardens lie approximately 16 hectares (40 acres) of gardens & grounds for visitors to explore and enjoy.

Y Gerddi Muriog Organig 

Mae holl gynnyrch yr ardd yn cael ei werthu'n uniongyrchol i dafarndai a bwytai o fewn cwmpas 6 milltir. Gall ymwelwyr sy'n defnyddio'r llety neu'n mynychu cyrsiau brynu'r cynnyrch ac mae yma siop fferm fechan sydd ar agor ar hyn o bryd ar ddyddiau Iau a Gwener o fis Mehefin tan y Nadolig. Hefyd, defnyddir y gerddi muriog fel uned arddangos. Y tu allan i'r gerddi llysiau y mae oddeutu 16 hectar (40 acer) o erddi a llecynnau braf y gall ymwelwyr eu harchwilio a'u mwynhau.

Alternative Technology

In 2005 a woodchip boiler was installed to supply hot water, from renewable energy sources, to heat the entire complex of buildings at Penpont. Fuel is sourced from the estate’s 60 hectares (150 acres) of woodland.

Technoleg Amgen

Yn 2005 gosodwyd boeler naddion coed i gael dŵr poeth, o ffynonellau ynni adnewyddol, i gynhesu holl rwydwaith adeiladau Penpont. Daw'r tanwydd o goetir 60 hectar (150 acer) yr ystâd.  

Arranging a visit  

Penpont hosts grower groups, as well as residential and non residential courses, guided garden & house tours and one off events. Please contact Penpont for information and visit our website.

Mae Penpont yn croesawu grwpiau o dyfwyr cnydau, yn ogystal â chyrsiau preswyl a di-breswyl, ac yn cynnig teithiau tywysedig o gwmpas yr ardd a'r tŷ a digwyddiadau unigol. Cysylltwch â Phenpont am wybodaeth ac ewch i'n gwefan.  

How to get there   

By road: Penpont is about 4 miles west of Brecon on the A40. It lies approximately halfway between Brecon and Sennybridge. Look out for the hanging sign and two stone pillars which are the entrance to Penpont's drive

Mewn car: Mae Penpont tua 4 milltir i'r gorllewin o Aberhonddu ar yr A40, oddeutu hanner ffordd rhwng Aberhonddu a Phontseni. Edrychwch am yr arwydd crog a'r ddau biler cerrig sy'n ffurfio'r mynediad i rodfa Penpont.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details   

  • Davina and Gavin Hogg, Penpont, Nr Brecon, Powys LD3 8EU   
  • T: 01874  636202         
  • www.penpont.com    
  • View map