Visit an organic farm

Little Pencoed, Pembrokeshire

Pencoed Farm is a 120 hectare organic dairy and arable farm run by Bruce Carlisle, it lies to the north of the Cresswell River, near Cresswell Quay. The farm has been registered with the Soil Association for 17 years, and is also managed under Tir Gofal, an environment scheme for farms. Alongside the herd of 80 dairy cows, the farm sells potatoes and cabbages, opens it’s woodland to the public and holds a yearly dance camp.

Fferm laeth a thir âr organig o 120 hectar yw Little Pencoed sy'n cael ei rhedeg gan Bruce Carlisle. Saif y fferm i'r gogledd o afon Cresswell, gerllaw Cresswell Quay. Mae'r fferm wedi'i chofrestru gan y Soil Association ers 17 o flynyddoedd, ac mae hefyd dan reolaeth Tir Gofal, cynllun amgylcheddol ar gyfer ffermydd. Yn ogystal â'r fuches o 80 o wartheg godro, mae'r fferm yn gwerthu tatws a bresych, yn agor ei choetir i'r cyhoedd ac yn cynnal gwersyll dawnsio blynyddol.

Encouraging Wildlife

About 33 hectares of Little Pencoed is mature broad leaved woodland. A public footpath runs across the farm, through the woods to Cresswell Quay, which is ideal for woodland walks. The farm is rich in bird life and the saltmarsh provides an ideal habitat for birds including shellduck, curlew and oystercatcher. Snipe can be fond in the marshy fields and skylarks heard overhead.

Annog Bywyd Gwyllt

Mae oddeutu 33 hectar o Little Pencoed yn goetir llydanddail yn ei lawn dwf. Rhed llwybr cyhoeddus ar draws y fferm, trwy'r coed i Cresswell Quay, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerdded y coedlannau. Mae cyfoeth o fywyd adar ar y fferm ac mae'r morfa gerllaw yn gynefin delfrydol i adar gan gynnwys yr hwyaden fraith, y gylfinir a phioden y môr. Gallwch weld y gïach yn y caeau corslyd a chlywed yr ehedydd fry uwchben.

Historical Features

There are several features of historical interest on the farm: an old lime kiln on the banks of the estuary, the ruins of a coal yard again by the river, opposite Cresswell Quay and the ruins of a tannary. There are two farm houses, one a recently built stone house and the other the original Pembrokeshire Farmhouse.

Nodweddion Hanesyddol

Mae sawl nodwedd o ddiddordeb hanesyddol ar y fferm: hen odyn galch ar geulannau'r aber, adfeilion iard lo eto wrth yr afon gyferbyn â Cresswell Quay, ac adfeilion tanerdy. Mae yma ddau dŷ fferm, un ohonynt yn dŷ cerrig a adeiladwyd yn ddiweddar a'r llall yn Ffermdy Sir Benfro gwreiddiol.

Organic Cattle

There are 80 dairy cows, a Hereford bull called Barry and the dairy heifer calves are kept as replacements for the milking herd. The cows are mainly Friesians, but also including Guernseys, brown Swiss, Ayrshires, and Shorthorns. The cows are housed in the winter in cubicles, the calves in pens in the barn, and all but the youngest go out to the fields in the summer.

Gwartheg Organig

Ceir yma 80 o wartheg godro, tarw Henffordd o'r enw Barry ac mae'r lloi llaeth benyw yn cael eu cadw yn gyfnewid am y fuches laeth. Ffrisiaid yw'r buchod gan fwyaf, ond mae yma hefyd wartheg Guernsey, brown Swisaidd, Swydd Aeron (Ayrshire), a'r Byrgorn. Yn y gaeaf cedwir y buchod mewn ciwbiclau, y lloi mewn llociau yn y sgubor, ac maent i gyd, ar wahân i'r ieuengaf, allan yn y caeau yn yr haf.

Farm-fresh organic produce and milk

The milk is sold to OMSCO (Organic Milk Suppliers Co – Operative) and is collected from the farm by tankers every other day. The farm grows potatoes and brassicas (including cauliflower, cabbages and purple sprouting). These are sold mainly to box schemes and a vegetable stall at Cresselly Arms.

Cynnyrch a llaeth organig yn ffres o'r fferm 

Mae'r llaeth yn cael ei werthu i OMSCO (cwmni cydweithredol cyflenwyr llaeth organig) a'i gasglu o'r fferm mewn tanceri bob yn eilddydd. Ar y fferm tyfir tatws a chnydau bresych (gan gynnwys blodfresych, bresych ac ysgewyll porffor). Gwerthir y rhain gan fwyaf i systemau blychau a stondin lysiau yn Cresselly Arms.  

Arranging a visit   

Little Pencoed welcomes 6 visits a year from schools. Children can see the farm animals and take part in an activity such as pond dipping or picking some produce to take home. Please contact the farm for details.

Mae Little Pencoed yn croesawu 6 ymweliad o'r ysgolion bob blwyddyn. Caiff y plant gyfle i weld anifeiliaid y fferm a chymryd rhan mewn gweithgareddau megis ymdrochi yn y pwll neu gasglu rhyw gynnyrch ar gyfer mynd adref. Cysylltwch â'r fferm am fanylion, os gwelwch yn dda.

How to get there

Take the A4075 towards Pembroke and after 6 miles turn right at Cresselly. Go over the bridge and turn right and Little Pencoed is the first farm on the right.

O'r A4075 tuag at Penfro, ar  ôl 6 milltir trowch i'r dde at Cresselly. Ewch dros y bont ac yna trowch i'r chwith, y fferm cyntaf ar y dde yw Little Pencoed.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details