Visit an organic farm

Hafod y Llan, Gwynedd

Hafod y Llan is owned by the National Trust and extends from the valley floor to the summit of Snowdon. As well as offering magnificent mountain scenery, the farm is also extremely important for wildlife. The 1666 hectare farm is being managed organically.

Perchennog Hafod y Llan yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’r fferm yn ymestyn o lawr y dyffryn i gopa’r Wyddfa. Yn ogystal â chynnig golygfeydd godidog dros y mynyddoedd, mae’r fferm yn eithriadol bwysig hefyd o ran bywyd gwyllt. Mae’r fferm 1666 ha yn cael ei rheoli’n organig.

Organic cattle and sheep

The farm has traditional Welsh mountain sheep and has recently re-introduced pedigree Welsh Black cattle. They are suited to the area and thrive in the harsh mountain conditions.

Gwartheg a defaid organig

Defaid mynydd Cymreig traddodiadol sydd ar y fferm, ac yn ddiweddar ail-gyflwynwyd gwartheg duon Cymreig. Maent yn addas i’r ardal gan ffynnu o dan amgylchiadau llymion y mynyddoedd.

Landscape and wildlife

Many thousands of people visit the area each year for the dramatic landscape. The valley floor is characterised by dry stone walls and traditional farm buildings, lower slopes by woodland and rocky outcrops, whilst the upper slopes have cliffs, screes, mines and quarries. All provide habitats for a vast array of wildlife, from important lichens to the rare chough.

Tirwedd a bywyd gwyllt

Mae miloedd lawer o bobl yn ymweld â’r ardal bob blwyddyn i weld y dirwedd ddramatig. Waliau cerrig sychion ac adeiladau fferm traddodiadol  sydd ar waelod y dyffryn, coetir, a brigiadau caregog sydd ar y llethrau isaf, tra, ar y llethrau uchaf, ceir clogwyni, sgrïau, mwyngloddfeydd a chwareli. Maent i gyd yn darparu cynefinoedd i amrywiaeth enfawr o fywyd gwyllt sy’n amrywio o gen pwysig i ’r fran goesgoch brin.

Farm-fresh organic lamb

The farm sells meat direct through a box scheme. Mountain lamb is renown for its sweet flavour, coming from the diverse range of wild plants that the lambs eat.

Cig oen organig yn ffres o’r fferm

Gwerthir cig yn uniongyrchol o’r fferm drwy gynllun blychau. Mae cig oen mynydd yn enwog am ei flas melys sy’n deillio o’r amrywiaeth o blanhigion gwyllt y bydd yr w^yn eu bwyta.

Visits and camping

Visitors are welcome to walk the farm trail through the farm, or perhaps climb the Watkin path that ascends Snowdon. Schools and groups are welcome by arrangement with the National Trust's nearby Canolfan Deilen Las Education Centre. Camping is also available at the Trust’s campsite 01766 890473.

Ymweliadau a gwersylla

Mae croeso i ymwelwyr i gerdded y llwybr drwy’r fferm, neu efallai dringo llwybr Watkin sy’n mynd i gopa’r Wyddfa. Mae croeso i ysgolion a grwpiau drwy drefniant â Chanolfan Addysg Deilen Las yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gerllaw. Ceir gwersylla hefyd ar faes gwersylla’r Ymddiriedolaeth - 01766 890473.  

Arranging a visit   

The footpaths are open all year round. Contact the National Trust to arrange camping or a school visit.

Mae’r llwybrau’n agored drwy gydol y flwyddyn.  

How to get there   

By road: From Capel Curig, take the A498 towards Beddgelert. Follow for about five miles and drop down the hill and past Llyn Gwynant. After passing the lake, the entrance to Hafod y Llan can be found on the right, opposite the public car park at Nantgwynant. The Canolfan Deilan Las Education Centre is around two miles further down the main road, again on your right and a mile from Beddgelert.

Ar y ffordd: Saif Hafod-y-llan ar ochr ogleddol yr A498 rhwng Capel Curig a Beddgelert. Parciwch yn y maes parcio cyhoeddus yn Nantgwynant ac mae’r fynedfa i’r fferm ar yr ochr draw. Mae Canolfan Addysg Deilen Las tua dwy filltir ymhellach i lawr y briffordd tua Beddgelert.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details