Visit an organic farm

Dolgoch, Carmarthenshire

Dolgoch, a dairy farm with 85 cows, nestles in a wooded valley where two rivers, the Ceri and the Medeni, meet.

Mae Dolgoch, sy’n fferm laeth gydag 85 o wartheg, yn swatio mewn dyffryn coediog lle mae dwy afon, y Ceri a’r Medeni, yn cwrdd.

Conservation

Many of the trees in the woods around the farm are over 200 years old. Oak, beech and ash predominate and shelter many wild animals, including badgers, which can be seen playing at sunset.

Cadwraeth

Mae llawer o’r coed yn y goedwig sy’n amgylchynu’r fferm dros 200 mlwydd oed. Coed derw, ffawydd ac ynn ydynt yn bennaf, ac y maent yn darparu lloches i lawer o anifeiliaid gwyllt, gan gynnwys moch daear, sydd yn aml i’w gweld yn chwarae gyda’r hwyr.

Historical interest

The farm is thought to have been a mansion in the middle ages, where wandering minstrels, poets and entertainers performed in a traditional Welsh festival of singing, dancing and poetry called an Eisteddfod. Indeed the standing stone in one of the fields is thought to commemorate the site of the first ever Eisteddfod in 1140. The farm displays several other historical features: a battlefield, a burial site, an old fort and a standing stone.

Yn y canol oesoedd, credir bod y fferm yn blasty lle byddai clerwyr, beirdd a diddanwyr crwydrol yn perfformio mewn Eisteddfod o ganu, dawnsio, a barddoni. Yn wir, credir bod maen hir yn un o’r caeau yn coffáu safle yr Eisteddfod gyntaf erioed yn 1140. Mae’r fferm yn meddu ar nifer o nodweddion hanesyddol eraill: maes cad, beddrod, hen gaer, a maen hir.

Visits

A trail leads around the farm, through the woods, past the cows and crops. Groups can arrange a guided walk around the farm to find out more about the organic farming system and conservation issues. School parties are welcome to visit the farm by arrangement with the owner.

Mae llwybr yn mynd o amgylch y fferm, trwy’r goedwig a heibio i’r gwartheg a’r cnydau. Gall grwpiau drefnu taith dywysedig o gwmpas y fferm er mwyn darganfod rhagor am y system ffermio organig a materion sy’n ymwneud â chadwraeth. Mae croeso i ysgolion ymweld â’r fferm trwy drefnu ymlaen llaw â’r perchennog.  

Arranging a visit   

Cysylltwch â’r fferm i drefnu eich ymweliad. Cysylltwch â’r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.

Contact the farm to arrange your visit.  

How to get there   

The farm is in an isolated area of west Wales and public transport links are limited. The nearest station is at Carmarthen (25 miles) and bus links are available to Newcastle Emlyn (5 miles).
By road: Dolgoch farm is situated near the village of Brongest. From Newcastle Emlyn head north on the B4571 for about 3 miles. Turn left to Brongest and go down hill. At the converted chapel, turn left and follow lane round to the right, over the concrete bridge to the farm.

Sut i gyrraedd yno Mae’r fferm mewn ardal anghysbell yng ngorllewin Cymru a phrin iawn yw’r cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r orsaf reilffordd agosaf yng Nghaerfyrddin (25 milltir) a gellir cael bys i Gastellnewydd Emlyn (5 milltir).
Ar hyd y ffyrdd: Saif fferm Dolgoch ger pentref Brongest. O Gastellnewydd Emlyn, cyfeiriwch eich camre tua’r gogledd ar hyd y B4571 am oddeutu 3 milltir. Trowch i’r chwith i Brongest ac ewch i lawr yr allt. Wrth y capel a addaswyd yn dŷ, trowch i’r chwith a dilynwch y lôn sy’n troi i’r dde ac yn mynd dros bont goncrid i’r fferm.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details   

  • Nick Fordham, Dolgoch, Brongest Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9EU   
  • T: 01239 851466           
  • View map